Продукти
Вашата поръчка

Конфиденциалност

Политики за сигурност във „Влади Вес“ ЕООД

WE CARE ABOUT YOUR PERSONAL DATA


Кои сме ние ?

Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в „Влади Вес“ ЕООД.

„Влади Вес” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 101764077, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Тодор Александров № 74, ет. 3, ап. 8; тел. 073887563, email: vladi_ves@abv.bg, и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Как да се свържете с нас? Адрес: гр. Благоевград, ул. Тодор Александров № 74, ет. 3, ап. 8; тел. 073887563 email: vladi_ves@abv.bg/ office@vladives.bg

„Влади Вес ” ЕООД уважава поверителността на личните Ви данни.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.


Какво представлява Политиката за сигурност и декларацията за поверителност

Тази политика за сигурност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Влади Вес ” ЕООД (наричано оттук нататък „Влади Вес“) включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за сигурност?
 • Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за сигурност Влади Вес декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.


Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон, пряко идентифициране се постига, когато комбинираме три имена, мобилен телефон и имейл адрес.


Какви лични данни събира Влади Вес за Вас ?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, Влади Вес събира следната информация за Вас:

 • Физическа идентичност: три имена, ЕГН, адрес (настоящ, постоянен и имейл адрес), данни по лична карта, телефон, IP адрес;
 • Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница - IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
 • Бисквитки (Cookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви.


На какво основание Влади Вес обработва личните Ви данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и др.

Влади Вес събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за покупко-продажба на движими вещи (бяла техника и други стоки за бита) – на договорно основание.

Влади Вес събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини, новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на Дружеството, която информация може да се изпраща на посочения от Вас електронен адрес, чрез пощата на посочения физически адрес, или да Ви се съобщава на посочения от Вас телефонен номер (чрез обаждане или SMS). Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите своя профил на уеб-страницата ни или ни уведомите изирчно на посочения по-горе имейл/адрес за кореспонденция.

Влади Вес обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

Влади Вес може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.


За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим достъп до услугите, предлагани на нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
 • За събиране на дългове и предотвратяване на измами;
 • За управление на съществуващи и бъдещи договорни отношения между Вас и Влади Вес ЕООД
 • За регулярна проверка на пълнотата и верността на изискваната и предоставена информация;
 • За уведомяване на посочения от Вас телефонен номер или чрез други канали за комуникация за статуса и детайли свързани с направената от Вас поръчка, за срока на предоставеното от Вас съгласие, в случай че не сте го оттеглили;
 • За целите на управление на риска.
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
 • За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата, към която имате интерес.


По какъв начин обработваме личните Ви данни?


За да предостави продукти и услуги, Влади Вес обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална и семейна идентичност по следните начини:

 • чрез попълване от Ваша страна на специална форма ри регистрация на уеб-страницата на Влади Вес;
 • при сключване на договор за покупко-прдажба;
 • при актуализиране на данни по Ваше искане и изпращане на уведомление за актуализация;
 • при използване на уеб-сайта на Влади Вес;
 • чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на Влади Вес;
 • чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър.


Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 /пет/ години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.

За целите на директния маркетинг Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 /пет/ години от предоставяне на данните, при положение, че не сте оттеглили предоставеното от Вас съгласие за тази цел.


На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

Влади Вес ЕООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно Влади Вес да разкрие личните Ви данни на следните лица-други администратори на лични данни, както следва:

 • Служители и изпълнители на Влади Вес;
 • „БНП Париба Лични Финанси“ АД или други финансови институции, с които Влади Вес ЕООД е в договорни отношения;
 • „Спиди“ АД или други доставчици на куриерски и спедиторски услуги, с които Влади Вес ЕООД е в договорни отношения;
 • Органите по приходите;
 • Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница.

Влади Вес има право да разкрива и предава личните Ви данни на дружествата от групата на Влади Вес, позиционирани на територията на Република България, доколкото съществува легитимен интерес, свързан с обработка на личните Ви данни за вътрешни административни цели. Това и всяко друго предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.


Влади Вес може да трансферира Вашите лични данни към: трети лица, независимо от това дали същите са със седалище в държава - членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство или извън тях, съгласно посоченото в тази политика.


Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;

По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.


Използване на „бисквитки“

Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на "бисквитките" ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й. Не поставяме "бисквитки" на твърдия диск на компютъра Ви, преди да сте се съгласили с използване на „бисквитки“ от опцията за съгласие на банера за "бисквитки". Можете да научите повече за "бисквитките" и да зададете предпочитанията си за „бисквитки“ от allaboutcookies.org, www.aboutads.info/choices/ и www.networkadvertising.org.


Деактивиране и изтриване на "бисквитки"

Браузърът Ви позволява да изтриете всички "бисквитки" по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.


Общ преглед на бисквитките, използвани от нас

В този раздел можете да намерите общ преглед на "бисквитките", които използваме.


Абсолютно необходими бисквитки

Определени "бисквитки" са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб-страницата. Тази категория включва, напр.:


 • "Бисквитки", които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;
 • "Бисквитки", които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);
 • "Бисквитки", които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);
 • "Бисквитки", които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.


Аналитични „бисквитки”

Използваме аналитични "бисквитки", за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.


Рекламни „бисквитки”

Ние също използваме "бисквитки" за рекламни цели. Профилите на поведение на потребителите, създадени с помощта на такива "бисквитки" (напр. кликване върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки за търсене) се използват от нас, за да Ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с Вашите интереси ("реклама, базирана на индивидуалния интерес").


Рекламни "бисквитки" на трети страни

Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни "бисквитки". Това позволява на нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашата уеб-страница реклами, основаващи се на интереси, които се основават на анализ на вашето поведение на ползване (напр. кликвания върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки), като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.


"Бисквитки" при препращане

Нашите партньори задават "бисквитки" на компютъра Ви за проследяване на препращания ("бисквитка при препращане"), в случай че сте достигнали нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Тези "бисквитки" обикновено губят валидността си след 30 дни. В случай, че посетите определени страници, които хостваме, и че "бисквитката" все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез "бисквитката" за препращане, се използва за създаване на статистически данни за препращанията и за определяне на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратени към страница, която е снабдена с маркер за проследяване на препращанията.


Анализ на уеб пространството

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб-страница, за да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.

За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в този раздел.

Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на лог-файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.

Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели.

По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.

Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват бисквитки за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.

Освен това, като цяло можете да предотвратите създаването на потребителски профили, като деактивирате използването на бисквитки.


Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

Правото на достъп до личните данни, които Влади Вес обработва за Вас и да получите копие от тях;

Право да искате от Влади Вес коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на office@vladives.bg;

Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;

Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от Влади Вес, в случай че са налице условията за това.

Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;

Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;

Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, като изпратите имейл на office@vladives.bg;

Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;

Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.


Какво значи всяко от горните права?

Право на достъп до личните данни.

Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.


Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране

Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД и приложимото законодателство, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;


Право на възражение

Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и разкриването на трети лица на Вашите личните данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да бъде уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова разкриване или използване.


Право на преносимост

Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор.

Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.


Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни

В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.


Промени в Политиките за сигурност – уведомлението за поверителност

За всички извършени промени в тези Политики за поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.


Дата: 28.05.2018г.