Продукти
Вашата поръчка

Условията за лични данни и регистрация

 1. С отбелязването на това поле в изпълнение на законовите изисквания (заложени в Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 - GDPR) за изрично, предварително, доброволно, конкретно и информирано съгласие за обработване на лични данни декларирам, че предоставям изричното си съгласие „Влади Вес“ ЕООД, регистрирано в Република България, ЕИК 101764077, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Тодор Александров № 74, Ет. 3 , ап. 8 („Дружеството“) да обработва моите лични данни по всички допустими от приложимото законодателство начини, включително за целите на регистрация на моя профил в уеб-сайта на Дружеството https://vladives.bg/.
 2. Декларирам, че съм запознат с категориите лични данни, които Дружеството ще обработва за мен с оглед регистриране на профил в уеб-сайта https://vladives.bg/, а именно лични данни относно:
  • Физическа идентичност: три имена, физически адрес за кореспонденция, имейл адрес и мобилен телефон.
 3. Давам изричното си съгласие личните ми данни, посочени по-горе в тази декларация, да бъдат обработвани от Дружеството в съответствие с член 2, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД за следните цели:
  • Регистрация на профил в уеб-сайта на Дружеството https://vladives.bg/.
 4. Запознат съм с правата ми по чл. 34а от ЗЗЛД, които мога да упражня по отношение на категориите лични данни, в това число бисквитки, обработвани от Дружеството, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес: гр. Благоевград, ул. Тодор Александров № 74, Ет. 3 , ап. 8, имейл адрес: office@vladives.bg, а така именно:
  • Правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица;
  • Правото ми да бъда уведомен/а, преди мои лични данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на продуктите и кампаниите на Дружеството, както и да възразя срещу такова разкриване или използване;
  • Правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да заявя пред Дружеството заличаване, коригиране или блокиране на (част от) личните ми данни, съхранявани както на хартиен, така и на електронен носител;
  • Правото ми на преносимост на личните данни от Дружеството на друг администратор.
 5. Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация.
 6. Декларирам, че съм запознат с правото ми на последващо оттегляне на съгласието, дадено по силата на настоящата декларация, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес: гр. Благоевград, ул. Тодор Александров № 74, Ет. 3 , ап. 8, имейл адрес: office@vladives.bg

Имайте предвид, че в случай че не ни предоставите (оттеглите) съгласието си, ние няма да можем да обработваме Вашите лични данни и да Ви предоставяме услуги чрез уеб-сайта https://vladives.bg/, включително и услуги по предоставяне на паричен/и заем/и и сключване на договори в тази връзка.

Валидността на предоставеното от Вас съгласие по силата на настоящата декларация е 5 (пет) години от датата на предоставянето му.